Home page
  Muzeul Piatra-Neamț
Prezentare
Expoziția virtuală
C.I.C.C.C.
Rev. Memoria Antiquitatis
Colecția B.M.A.
  Complexul Muzeal
Repere cronologice
Constantin Matasă
Editura "C-tin. Matasă"
Fundația cultural-științifică
  Muzee
Muzee de Istorie
    Piatra-Neamț
    Roman
    Bicaz
    Târgu-Neamț
Muzee de Artă
Muzee de Etnografie
Muzee de Științele Naturii
Muzee Memoriale
  Amenajări muzeale
Curtea Domnească
Cetatea Neamț
  Cuprins   /   Site map
 
  M U Z E U L   D E   I S T O R I E   Ș I   A R H E O L O G I E   P I A T R A - N E A M Ț   -   Prezentare (continuare)
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 4 Pagina următoare

În secolul al IV-lea d.Hr. evidențierea culturii carpice este urmărită în strânsă legătură cu doi factori de maximă importanță: pe de o parte accentuarea procesului de romanizare și de integrare în contextul daco-roman predominant la nord de Dunăre, iar pe de altă parte, prezența așezărilor culturii Sântana de Mureș (vezi descoperirile de la Izvoare, Doina, Urecheni, Borșeni, Girov etc.).

Segmentul istoric prins între secolele V-VII d.Hr., cunoscut în literatura de specialitate sub numele de perioada formării poporului român este reprezentat de așezările Mănoaia, Costișa, Izvoare-Bahna, Târpești, Săbăoani, Borșeni și mai ales Davideni, ultima fiind cea mai mare dintre comunitățile sătești documentate în spațiul est carpatic.

Pentru secolele VIII-IX deosebit de importante sunt așezările de la Brășăuți, Borniș, Izvoare-Bahna și Poiana Dulcești care aparțin unui orizont cultural ce evidențiază transformările culturii materiale locale către ceea ce se cunoaște a fi civilizația de tip Dridu, din secolele X-XI.

Cultura carpică (sala 14)
Perioada formării poporului român (sala 14)

Dacă pentru secolele XII-XIII datele sunt inegale și insuficiente, urmare și a volumului restrâns de săpături sistematice, începând din secolul al XIV-lea materialele astfel datate sunt mult mai numeroase. Cercetările arheologice efectuate pe Bâtca Doamnei au permis identificarea unor locuințe cu caracter civil și a unei biserici, după cum investigațiile întreprinse la Netezi și Giulești au dovedit prezența unor curți boierești și a unor gospodării țărănești. Investigațiile sistematice efectuate în diverse zone ale județului Neamț au permis descoperirea unor așezări rurale cum au fost cele de la Borniș-Mâlești-Obârșia și Negoiești, Negrești-Dolhești, Cordun, Săbăoani, Corni-Strâmbi ș.a. care adăugate centrelor urbane Piatra lui Crăciun, Neamț și Roman întregesc imaginea asupra societății românești în Evul Mediu.

Epoca medievală (sala 17)

Folosind mijloace de expunere specifice, sălile 17 și 19 ale muzeului înfățișează aspecte semnificative ale evoluției economice sociale și culturale a județului Neamț pe parcursul Evului Mediu, fiind consemnate evenimentele majore care s-au petrecut pe aceste meleaguri, la care localitățile ținutului Neamț s-au racordat.

Un loc aparte îl ocupă Cetatea Neamț, Curtea Domnească Piatra-Neamț și Cetatea Mușatină a Romanului.

Cetatea Neamț

Muzee de Istorie / Piatra-Neamț / PrezentareSus
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 4 Pagina următoare


  prima pagină | istorie | artă | etnografie | științele naturii | case memoriale

Designed by NeT MEDIA. Copyright © Complexul Muzeal Județean Neamț. All rights reserved.