Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Indemnizația de creștere a copilului până la 2 ani

Beneficiari ai indemnizației

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani) asiguratul, fie mama sau tata, ori una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore, trebuie ca în ultimul an anterior datei nașterii copilului, să fi realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Prin venituri se înțelege valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venituri.
Indemnizația lunară este cuantum de 600 lei sau, opțional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. Pot beneficia de prevederile art. 1 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele care se află în plată la data de 01.01.2009.

Alte situații
Pe lângă persoanele care solicită recalcularea indemnizației aflate deja în plată ori care nasc începând cu data de 1 ianuarie 2009, beneficiază de indemnizația în cuantum de 85% și persoanele care:

 • se află în plata indemnizației pentru creșterea celui de-al doilea copil (în situația în care acesta a fost născut până la împlinirea de către primul copil a vârstei de doi, respectiv trei ani);
 • se află în plata stimulentului lunar pentru reluarea activității salarizate;
 • se află în concediu de maternitate și în plata indemnizației aferente;
 • ar fi fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului sau de stimulentul lunar și nu au solicitat acest drept.

Dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului se transferă soțului supraviețuitor
Prin intrarea în vigoare a Legii 341/2009, în cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediu și de indemnizație lunară pentru creșetrea copilului, iar celălalt părinte nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență (OUG 148/2005) părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze de concediul și de indemnizația părintelui decedat.

Solicitarea indemnizației

În situația în care indemnizația pentru creșterea copilului se solicită pentru prima dată este necesar să fie completată o cerere, care se va depune la primăria de domiciliu.

În situația în care persoana este deja în plata indemnizației pentru creșterea copilului sau a stimulentului financiar, va transmite la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale o cerere scrisă care va conține în mod obligatoriu: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa (atât a persoanei beneficiare, cât și a copilului pentru care se primește indemnizația), însoțită de documentele doveditoare privind veniturile realizate. Aceste documente pot fi depuse:
- la sediul Agenției pentru Prestații Sociale (Piatra Neamț, strada Privighetorii, bloc A4, parter), pentru persoanele aflate în plată la data de 31.12.2008;
- la primăria de domiciliu pentru persoanele îndreptățite și care solicită să primească indemnizație după data de 31 decembrie 2008.
Cererile pot fi transmise și prin poștă, cu confirmare de primire.

Termene de depunere a cererilor

Termene de depunere a cererilor însoțite de actele doveditoare sunt:

 • pentru beneficiarii aflați în plată la 31 decembrie 2008 este de 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2009. Pentru toate cererile care se depun în acest interval se achită restanțele începând cu 1 ianuarie 2009, în cazul în care cuantumul este mai mare de 600 lei.
 • pentru persoanele îndreptățite să beneficieze de indemnizație creștere copil și care nu au depus cererile până la 01.01.2009, termenul este de 60 zile lucrătoare de la data de la care se stabilește dreptul conform legii.

Plata indemnizației pentru creșterea copilului se poate face prin mandat poștal la domiciliu sau prin cont personal ori de card deschis la o unitate bancară. Dacă se optează pentru plata în cont, în cerere se bifează această variantă de plată și se va atașa copia după extrasul de cont de la deschiderea acestuia.

Acordarea indemnizației

Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, în situația în care aceasta se solicită pentru prima dată, se acordă astfel:

 • începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
 • începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus.

Documentele necesare pentru indemnizația de creștere a copilului

Acte necesare la depunerea dosarului de indemnizație de creștere a copilului, după data de 1 ianuarie 2009:

Pentru persoanele care realizează venituri din activități salariale:

 • cerere/declarație pe proprie răspundere (model tip);
 • copie act de identitate solicitant;
 • copie certificat de naștere al copilului nou-născut;
 • certificatul de persoană cu handicap al copilului - unde este cazul;
 • adeverință completată de angajator (model anexa 4);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte veniturile realizate timp de 12 luni în ultimul an anterior datei nașterii copilului (model anexă);
 • adeverință privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Județeană de Pensii;
 • fișa fiscală pentru lunile din ultimul an anterior datei nașterii copilului;
 • copie cerere acordare concediu creștere copil, aprobată și înregistrată la angajator;
 • livretul de familie sau certificatul de căsătorie al ambilor soți
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că celălalt părinte nu beneficiază deja de indemnizația pentru creșterea copilului;
 • declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că beneficiarul se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament familial;
 • hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie și original);
 • alte acte, necesare după caz, pentru stabilirea acestor drepturi;
 • dosar incopciat

Pentru persoanele care realizează venituri din activități independente agricole sau în calitate de asociat/administrator de societate comercială:

 • cerere/declarație pe proprie răspundere (model tip);
 • copie act de identitate solicitant;
 • copie certificat de naștere al copilului nou-născut;
 • copie act în baza căruia a realizat veniturile (autorizație funcționare, contract arendă, act constitutiv societate comercială);
 • certificat de atestare fiscală;
 • adeverință privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Județeană de Pensii;
 • fișa fiscală pentru lunile din ultimul an anterior datei nașterii copilului;
 • adeverință eliberată de organele competente privind venitul net realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior datei nașterii copilului, pentru care s-a achitat impozitul conform certificatului de atestare fiscală;
 • actul din care rezultă data de la care nu mai realizează venituri.

La data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite, pe bază de borderou, cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative menționate mai sus. Articolul 22, aliniat 2, din OUG nr. 148/2005 prevede că este contravenție nerespectarea acestei obligații de către primării și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 300 RON și 600 RON.

Cererile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarelor la ANPS (fostă DMSSF), prin decizie de admitere sau de respingere. Contestațiile formulate împotriva deciziei se soluționează potrivit legii conteciosului administrativ. Plata drepturilor se va efectua lunar beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului acestuia pe bază de mandat poștal sau în contul curent personal.

Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani

De la 1 ianuarie 2009, persoanele care în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, beneficiază, pe lângă concediul aferent, și de o indemnizație lunară în cuantum de 600 de lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul a trei salarii medii pe economie (cca. 4000 lei). La stabilirea indemnizației vor fi luate în calcul toate veniturile realizate de persoana îndreptățită, respectiv acele sume supuse impozitului pe venit și cuprinse în Codul fiscal. Așadar, în cazul în care 85% din veniturile realizate reprezintă mai puțin de 600 de lei, se menține plata indemnizației de 600 lei, la care se adaugă alocația de stat pentru copil de 200 de lei.

Pentru trecerea de la 600 de lei la 85% din venitul anterior nașterii urmează o altă procedură. Mamele nu vor trebui să se prezinte la primărie, ci la sediul Agenției Naționale pentru Prestații Sociale Neamț (fostă Direcția Muncii Solidarității Sociale și Familiei, în raza căreia au domiciliul). Asta deoarece dosarul este deja întocmit și se află în evidențele Agenției, nu ale primăriei. La sediul Agenției vor completa o cerere prin care solicită recalcularea indemnizației pentru îngrijirea copilului. La cerere trebuie să anexeze o copie după buletin și adeverința de venit pe ultimele 12 luni înaintea nașterii.
Trecerea de la 600 de lei la 85% din venituri, indiferent că este făcută de mamă sau de tată, trebuie depusă, după caz, la sediul Agenției pentru Prestații Sociale sau la primărie în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Cei care respectă acest termen vor primi indemnizația majorată în cursul lunii următoare depunerii cererii, dar și sumele cuvenite retroactiv. Dacă părinții amână depunerea actelor după termenul de 60 de zile vor primi indemnizația majorată începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu și sumele cuvenite retroactiv.

Dacă veniturile soțului sunt mai mari, pentru familie este mai avantajos ca tatăl să stea în concediu de îngrijire a copilului, în locul mamei. Pentru această schimbare a rolurilor, procedura se schimbă, de asemenea. Dacă până în acest an mama a beneficiat de indemnizație, tatăl va trebui să se ducă la primărie să întocmească un nou dosar. Acesta va conține certificatul de naștere a copilului, cerere de acordare a indemnizației din partea tatălui, declarația mamei că renunță la indemnizație și, bineînțeles, adeverința privind veniturile tatălui din ultimele 12 luni.

Stimulentul lunar pentru creșterea copilului până la 2 ani - 100 ron/lună

Acte necesare

 • cerere si declaratie pe propria raspundere (ANEXA 1 din Monitorul Oficial nr.1025/2006,O.U.G. NR.148/2005, modificata);
 • actul de identitate al solicitantului (copie si original);
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie si original); hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie și original);
 • certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • adeverinta tip eliberata de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptățită :
  • a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal), (să se precizeze perioada),
  • concediu de cresterea copilului pana la 2 ani ( să se precizeze perioada),
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,
  • realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii;
  • Dosar cu șina din carton (coperți întregi)


Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități