Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Autorizația de muncă pentru cetățenii străini

Cererile pentru eliberarea autorizațiilor de muncă pentru cetățenii străini care urmează a fi angajați pe teritoriul României, se depun la Biroul Județean pentru Imigrări Neamț.

Începând cu 01.09.2008, cererile angajatorilor de pe raza județului Neamț se depun la sediul Biroului Județean pentru Imigrări din Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 12 (fostul sediu Bancorex).

Procedura angajării cetățenilor străini de către angajatori

Procedura angajării cetățenilor străini de către angajatori - persoane fizice sau juridice - din România necesită parcurgerea a trei etape:

 1. angajatorul solicită Oficiului Român pentru Imigrări prin formațiunile județene obținerea unei autorizații de muncă. Condițiile și documentele necesare sunt prevăzute în Legea nr. 134/2008 privind eliberarea autorizațiilor de muncă;
 2. autorizația de muncă este trimisă străinului în țara de origine, iar acesta solicită ambasadei României din țara de domiciliu obținerea unei vize de lungă ședere pentru angajare;
 3. cu această viză străinul va intra în țară după care se va prezenta la formațiunea județeană pe raza căreia își desfășoară activitatea angajatorul pentru a i se elibera un permis de ședere în scop de muncă. Condițiile și documentele necesare obținerii acestui permis de muncă sunt prevăzute în OUG 194/2002 republicată.

Obținerea autorizației de muncă

Condiții

 • locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și de rezidenți permanenți pe teritoriul României;
  Notă: nu se aplică administrator într-o societate comercială cu participare străină, în situația în care este o singură persoană numită în această funcție, dacă străinul desfășoară activitatea în calitate de sportiv profesionist, în condițiile existenței unei dovezi că a desfășurat activitate similară în altă țară, solicitanților autorizației pentru muncă nominală, pentru lucrătorii transfrontalieri, precum și străinilor posesori ai unui permis de ședere în scop de studii.
 • îndeplinesc condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, solicitate de angajator potrivit legislației în vigoare;
 • fac dovada faptului că sunt apți din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;
 • se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului;
 • angajatorii au achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
 • angajatorul să desfășoare efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației de muncă;

Beneficiari

Autorizația de muncă poate fi eliberată, la cererea angajatorului, de către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru străinii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația română cu privire la regimul străinilor, încadrarea în muncă și detașarea acestora pe teritoriul României.

Autorizația de muncă se va elibera și străinilor care:

 1. provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenții sau înțelegeri de desființare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunțat unilateral la obligativitatea vizelor;
 2. beneficiază de drept de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor în România;
 3. beneficiază de drept de ședere temporară în scop de studii și solicită încadrarea în muncă în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
 4. sunt detașați pe teritoriul României.

angajați pentru care nu este necesară obținerea autorizației de muncă

Pot fi încadrați în muncă sau, după caz, pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără autorizație de muncă, următoarele categorii:

 1. străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă pe teritoriul României;
 2. străinii al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri, convenții sau înțelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului, convenției sau înțelegerii;
 3. străinii care au dobândit o formă de protecție în România;
 4. străinii care desfășoară activități didactice, științifice sau alte categorii de activități specifice cu caracter temporar în instituții de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică și personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului, precum și străinii care desfășoară activități artistice în instituții de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii și cultelor;
 5. străinii care urmează să desfășoare pe teritoriul României activități temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administrației publice centrale sau locale ori de autorități administrative autonome;
 6. străinii care sunt numiți șefi de filială, reprezentanță sau de sucursală pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislația română în acest sens;
 7. străinii membri de familie ai cetățenilor români;
 8. străinii angajați ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, detașați în România, cu condiția prezentării permisului de ședere din acel stat.

tipuri de autorizații de muncă

 1. autorizația de muncă pentru lucrătorii permanenți - cea mai frecventă;
 2. autorizația de muncă pentru lucrătorii detașați;
 3. autorizația de muncă pentru lucrătorii sezonieri;
 4. autorizația de muncă pentru lucrătorii stagiari;
 5. autorizația de muncă pentru sportivi;
 6. autorizația de muncă nominală;
 7. autorizația de muncă pentru lucrătorii transfrontalieri.

documente necesare pentru:

autorizație de muncă pentru lucrători permanenți

 • actul constitutiv al societății comerciale sau, după caz, actul de înființare a persoanei juridice, precum și certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în copie și în original;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de mențiuni referitoare la existența unei hotărâri judecătorești definitive pentru săvârșirea de infracțiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociați, în legătură cu activitatea pe care o desfășoară sau la declararea stării de faliment;
 • scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta are deschis contul;
 • certificatul de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul își are sediul social, privind achitarea la zi a obligațiilor către bugetul de stat;
 • adeverința eliberată de AJOFM cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispozițiilor legale;
 • fișa postului, organigrama cu precizarea funcțiilor ocupate și vacante;
 • dovada publicării anunțului pentru ocuparea postului vacant într-un cotidian de largă circulație;
 • copia procesului-verbal întocmit în urma selecției realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
 • curriculum vitae al străinului, care să conțină și declarația pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor necesare ocupării funcției pentru care se solicită eliberarea autorizației de muncă, eliberat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituții de învățământ acreditate în România;
 • copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obținută în afara sistemului de învățământ sau, după caz, care atestă experiența profesională, traduse și legalizate în condițiile legii;
 • copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului și, după caz, copia permisului de ședere în România;
 • două fotografii tip ¾ ale străinului.

obținerea permisului de ședere în scop de muncă

 • documentul de trecere a frontierei (original și copie);
 • autorizația de muncă valabilă (original și copie);
 • contractul individual de muncă sau convenția civilă (original și copie)
  Contractul de muncă trebuie vizat de Inspectoratul teritorial de muncă, în cazul societăților comerciale cu răspundere limitată. În cazul contractelor de muncă încheiate de străini cu societăți pe acțiuni sau instituții de stat nu este necesară vizarea de către I.T.M. Convenția civilă trebuie să fie încheiată cu o structură sportivă, în condițiile legii, dacă străinul desfășoară activități în calitate de sportiv profesionist. Contractele de detașare trebuie vizate de Administrația Financiară de la domiciliul fiscal al angajatorului.
 • dovada mijloacelor de întreținere
  Trebuie să fie cel puțin la nivelul salariului minim pe economie și rezultă din contractul individual de muncă. În cazul contractelor de muncă încheiate cu instituții de stat, salariul menționat trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.
 • dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
 • adeverință medicală;
 • taxe: echivalentul în lei a 60 USD (taxă prelungire drept de ședere - China scutită), 252 RON (cv permis de ședere), 3 RON (taxă de cerere).


Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități