Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online






Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Alocația pentru familia monoparentală și alocația complementară

Alocațiile pentru susținerea familiei monoparentale, precum și alocațiile complementare pentru familiile cu mai mult de doi copii minori., conf. O.U.G. nr. 105/2003 și Legea 236 din 31 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Alocația familială complementară

Alocația familială complementară se acordă familiilor formate din soț, soție și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună.

Cuantumul alocației complementare

  Începând cu 1 noiembrie 2008:
 • pentru familia cu 1 copil = 50 lei
 • pentru familia cu 2 copii = 60 lei
 • pentru familia cu 3 copii = 65 lei
 • pentru familia cu 4 sau mai mulți copii = 70 lei

Alocația de susținere pentru familii monoparentale

Alocația de susținere pentru familii monoparentale se acordă familiilor formate din persoană singură și copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.
Persoana singură poate fi o persoană aflată în una din urmatoarele situații:

 • necasatorită;
 • vaduva;
 • divortata;
 • al carei sot/sotie este arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile si executa o pedeapsa privativa de libertate;
 • a fost numit tutore sau i s-a încredintat sau dat în plasament unul sau mai multi copii.

Cuantumul alocației de susținere pentru familii monoparentale

  Începând cu 1 noiembrie 2008:
 • pentru familia cu 1 copil = 70 lei
 • pentru familia cu 2 copii = 80 lei
 • pentru familia cu 3 copii = 85 lei
 • pentru familia cu 4 sau mai mulți copii = 90 lei

Nota: Pentru familiile beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cuantumul alocatiei familiale complementare se majoreaza cu 25%. Plata drepturilor se face de către DMSSF în baza deciziei emise de către directorul executiv al acesteia.

Condiții de acordare
Salariul minim net pe economie ce se ia în calcul la stabilirea limitei de venituri până la care de acordă alocația familială complementară sau, după caz, alocația de susținere pentru familia monoparentală, este de 423 de lei (conf. Legea 236/2008).

Beneficiarii ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează între 184 lei și 423 lei, au obligația de a completa cererea-tip de acordare (conform modelului prevăzut de Normele metodologice de aplicare a OUG 105/2003, aprobate prin HG 1539/2003) și de a o înregistra la primăria de domiciliu.

stabilirea dreptului de acordare a alocațiilor
Alocatia familiala complementara si de sustinere se acorda pe baza de cerere însotita de actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor realizate.
Dreptul privind cuantumul cuvenit se stabileste prin dispozitie a primarului în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau rezidenta familia, cu luna următoarele celei în care s-a depus cererea.

Modificarea, suspendarea, încetarea dreptului la alocație
Modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului se face prin decizie emisa de directorul DMSSF in baza deciziei primarului.

Suspendarea plății dreptului intervine în următoarele situații:

 • pe perioada încredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist;
 • neprezentarea din trei în trei luni referitoare la frecventarea cursurilor în cazul copiilor de vârsta scolara;

Încetarea plății dreptului intervine în următoarele situații:

 • venitul net realizat pe membru de familie depaseste cuantumul de 423 lei/membru de familie.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat:

 • cerere-tip întocmită de reprezentantul familiei;
 • actele doveditoare privind componența familiei (livretul de familie completat la zi, original și copie);
 • adeverinta de la scoala pentru copiii de varsta scolara din care sa rezulte ca acestia frecventeaza o forma de învatamânt organizata potrivit legii - trebuie actualizata din trei in trei luni - (exceptie fac copiii care nu frecventeaza scoala din motive de sanatate dovedite cu certificat medical);
 • adeverinta de salariat, acte privind toate veniturile si proprietatile pe care le are familia, adeverinta de proprietate de la Directia de Taxe si Impozite, certificat fiscal de la Trezorerie;
 • cupon de pensie pentru pensionari;
 • cupon de alocatie pentru copii de pana la 7 ani;
 • buletin (carte) de identitate pentru unul dintre părinți (cel care solicita sa fie titularul alocatiei) (original și copie);
 • certificat de nastere copii sau daca este cazul buletin sau cartea de identitate (original și copie);
 • certificat de casatorie (original și copie);
 • după caz: hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este declarat/declarată disparut/disparută; hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat(ă) preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la intreținerea familiei; dispoziția primarului privind instituirea tutelei; certificatul de încadrare într-un grad de handicap prezentat de familiile care au în întreținere copii cu handicap, de vârsta școlara și care nu frecventează școala (original și copie); certificat de deces (original și copie);
 • dosar incopciat

Dosarul se depune la Primăria localității în a cărei rază teritorială locuiește familia - Direcția Protecție și Asistență Socială.



Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități