Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Schitul Nechit - com. Borlești

Schitul Nechit


Imagini Schitul NechitLa 8 km. de Borlești și la aproximativ 36 km. de Piatra-Neamț, pe valea pârâului Nechit, într-un cadru natural de un pitoresc deosebit, se ridică asemenea unui chivot uriaș, Biserica Schitului Nechit, veche așezare monahală, ale cărei obârșii pătrund, conform tradiției, până în trecutul îndepărtat al secolului al XIV-lea.

Tradiția amintește de un anume Nichita Sihastrul, primul care s-ar fi nevoit rugându-se lui Dumnezeu pe aceste plaiuri, lăsând apoi numele său pârâului, văii și muntelui care străjuiau locul său de închinăciune. În jurul monahului Nichita s-au adunat și alți rugători întru singurătate, care au ridicat, după obiceiul vremii, bisericuța de lemn cu hramul "Sf. Nicolae", punând astfel bazele unei așezări isihaste ce se va face apoi cunoscută sub numele de "Sihăstria lui Nichita" sau "Schitul Nechit".

Deși nu s-au păstrat documente mai vechi referitoare la acest așezământ monastic, se știe că Valea Nechitului era destul de populată încă din secolul al XIV-lea, când s-au constituit mai multe așezări de tip rural, pomenite în înscrierile cancelariei domnești chiar în primele decenii ale veacului următor.

În primele decenii ale secolului al XIX-lea, viața isihastă din jurul Schitului Nechit a început a se stinge, abia pâlpâind prin osteneala celor trei călugări ce mai rămăseseră aici. A urmat o lungă perioadă de ruină și uitare, până în anul 1875 când s-a ridicat biserică de zid în jurul celei vechi, o clopotniță de piatră și câteva chilii, reaprinzându-se flacăra vieții monahale în această străveche vatră de credință.

Istoria mai nouă a Schitului Nechit este strâns legată de strădaniile cuviosului Zenovie Ghidescu. În 1960, Schitul Nechit redevenise așezământul prosper de altă dată, dar desființarea sa abuzivă, de către autoritățile vremii, a readus pustiul în locul rugăciunilor către Dumnezeu.

Părintele Zenovie se retrage la Mănăstirea Horaița, dar inima sa rămâne la Nechit și când se obține redeschiderea schitului în 1972, cu numai 2 călugări, nu contenește a-l veghea, contribuind la refacerea acestuia, chiar inainte de a reveni ca stareț la Nechit.

Între 1972-1976 se repară biserica și se pictează de către maica Viorica Crețu de la Mănăstirea Prislop în perioada 1975-1977, iar în 1990 se mărește edificiul inițial printr-un adaos cu paraclis deasupra, unde pictura a fost executată de către Mihai Chiuariu între anii 1991-1992.

Din punct de vedere arhitectural, biserica Schitului Nechit are în prezent un aspect inedit, oarecum deosebit de ceea ce întâlnim îndeobște la asemenea construcții. Nota însolită este asigurată de structura deosebită a acoperișului și a intrării, la care se adaugă un număr impresionant de contraforturi: 2 la îmbinarea dintre pridvor și pronaos, 2 la limitele din față și din spate ale naosului, 2 la începutul absidei altarului și alte două care încadrează fereastra din axul altarului.

Edificiul se ridică pe același plan treflat, cu absidele laterale ușor rotunjite, în dreptul cărora se ridică o turlă de proporții monumentale, cu baza înaltă, ornamentată cu un șir de ocnițe mari, în care sunt pictate portrete de sfinți.

Peste pronaos se ridică o clopotniță scundă, iar pridvorul adăugit are acoperământ propriu în două ape. O altă învelitoare protejează spațiul dintre turlă și clopotniță, subliniind caracterul fragmentat al întregului acoperiș, iar sub streașină, în registrul superior al fațadelor, se desfășoară un șir de ocnițe cu portrete de sfinți, care mai atenuează nota austeră a monumentului.

În interior, pridvorul prezintă un plafon drept, întrerupt spre nord de scara de acces în paraclis. Pronaosul, acoperit cu 6 mici calote, este separat de naos printr-un zid despărțitor, în timp ce naosul se individualizează prinr-o frumoasă boltă semicilindrică ce se întinde până în semicalota altarului. În sfârșit, turla cea mare de deasupra naosului este alcătuită din trei cilindri suprapuși, al căror diametru se micșorează de la bază spre vârf.

Paraclisul de la etaj, care se întinde deasupra pridvorului și pronaosului bisericii mari, prezintă compartimentarea tradițională, pronaosul fiind separat și aici de naos printr-un perete despărțitor.

În ceea ce privește pictura, reține atenția cea executată de monahia Viorica Crețu, o pictură de o expresivitate frapantă, realizată în spiritul celor mai bune tradiții ale școlii transilvane de icoane pe sticlă și care merită o analiză critică de detaliu, situându-se printre cele mai interesante realizări ale genului.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități