Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica "Buna Vestire", Sarata - Piatra-Neamț

Biserica "Buna Vestire", Sarata


Biserica SarataDe cealaltă parte a Bistriței, către Cozla, șoseaua care se îndreaptă spre Bicaz străbate, la ieșirea din oraș, cartierul Sarata. Biserica "Buna Vestire" - Sarata se află la extremitatea nordică a acestui cartier, în apropierea pârâului Cărbunoasa, pe strada Sătencii.

Deoarece la Sarata s-a ridicat o biserică nouă, cu mult mai încăpătoare, vechea biserică din lemn a fost strămutată recent, prin grija arhimandritului Ciprian Zaharia, starețul Mănăstirii Bistrița, pe locul vechiului Schit Cozla (Draga) care a ars. Dar fiind faptul că biserica strămutată a suferit modificări față de monumentul originar, vom vorbi la trecut despre acesta.

Monumentul era construit din bârne de brad pe temelie de piatră și constituia un veritabil prototip al bisericilor de lemn moldovenești din secolul al XVIII-lea, sintetizând întreaga armonie și frumusețe a construcțiilor de acest gen. Făcea parte din categoria lăcașurilor de cult cu planul trilobat și turnul-clopotniță situat deasupra pridvorului adăugit.

Interiorul era împărțit în pronaos, naos și altar, intrarea fiind protejată de pridvorul situat spre sud-vest. Cele trei suprafețe interioare erau acoperite cu tot atâtea bolți alcătuite din fâșii curbe pe plan poligonal. Bolțile din pronaos și altar erau mai mici iar cea de deasupra naosului se individualiza atât prin ornamentația sculpturală de la bază și din discul central, cât și prin faptul că era formată prin suprapunerea a două bolți poligonale separate de un registru vertical. Absidele laterale aveau forma trapezoidală atât la interior cât și la exterior iar absida altarului pentagonală. De subliniat că sânurile laterale nu mai erau amplasate în apropierea altarului ci mai lângă pridvor, segmentul mural dintre altar și dreptunghiul absidei fiind mai mare decât cel cuprins între absidă și pridvor.

Pronaosul era separat de naos printr-o arcadă simplă, sprijinită pe două bârne de brad. Acoperișul de draniță avea două părți distincte: una alungită, cu două pante repezi, rotunjită deasupra altarului, care acoperea întreg naosul și altarul; cea de-a doua se situa peste pridvor și pronaos, perpendiculară pe axul longitudinal al bisericii, incluzând în etanș și turnul-clopotniță. Ca atare, camera clopotelor era foarte scundă, cu două ferestre mici pe latura sudică și câte una spre răsărit și apus. Foarte interesant era acoperământul turnului-clopotniță, alcătuit din două clopote de șindrilă cu marginile evazate, care se suprapuneau într-o îmbinare plină de eleganță și originalitate.

Ornamentațiile constând în cioplituri și sculpturi în lemn erau mascate de căptușeala de scânduri. Nota de pitoresc a bisericii era întregită prin valorificarea estetică a sistemului de sprijinire a acoperișului. Capetele bârnelor de sprijin, dispuse în consolă, erau grupate două câte două formând planuri perpendiculare. Extremitățile consolelor au fost sculptate și rotunjite reproducând mai bine și mai clar decât la biserica din Fărcașa vechiul motiv al capetelor de cal, completat cu mai multe rozete încrustate pe fețele laterale.

Cele două uși de la intrare și din pridvor aveau un ancadrament executat din câte patru bârne de stejar fixate în cepuri de lemn. Sistemul era reprodus la proporții mai mici și la ferestrele care erau dispuse astfel: două pe sânurile laterale, una în ax pe absida altarului și una la vest, în pronaos.

Lipsa unei picturi murale era suplinită de calitățile artistice ale iconostasului adus aici în 1780 de la Biserica Domnească "Sf. Ioan" din Piatra-Neamț. Această catapeteasmă, remarcabilă prin vechimea și calitățile sale artistice, a fost din păcate "ajustată" pentru a încăpea între pereții altarului, amputându-se astfel unele icoane marginale. A fost executată prin îmbinarea a trei scânduri groase pe care s-au pictat direct icoanele din registrele superioare. Fondul sculptat desfășura o impresionantă varietate de ornamente vegetale, completate în partea inferioară cu multe alte motive în stil baroc. Ușile împărătești prezentau în ornamentația lor și două reproduceri zoomorfe, lucru destul de rar întâlnit în arta religioasă de la noi, mai ales când este vorba de intrarea în altar. În orice caz, coroborând linia picturală a icoanelor cu execuția câmpurilor sculptate și prezența elementelor specifice artei populare moldovenești se poate aprecia că această catapeteasmă se încadra stilistic într-o perioadă anterioară secolului al XVIII-lea.

O inscripție încrustată deasupra ușii, la intrare, amintea laconic anul în care s-a săvârșit construcția: Această biserică este construită în anul 1780.
Ceva mai multe amănunte aflăm din Sinodicul tipărit în 1872 la imprimeria lui Gheorghe Tăutu din Piatra-Neamț, mai precis din însemnarea făcută acolo în limba română:

Biserica din satul Sărata Bistriței a comunei Doamna, au începutu a se face din nou la anul 1779. Și s-au terminatu facirea în totalu la anul 1780, efectuându-se în materialu de lemn de bradu așezatu bine cu temelia de stejaru, puse pe acea de piatră... Ctitorii acestui sfânt lăcașu de la edificarea ei și care au făcut-o, sunt dumnealor Sterea și Mihalachi Piroschi, răposați...

Se pare că în mod mai mult sau mai puțin direct, biserica de la Sărata a fost trecută sub administrația Bisericii Domnești din Piatra-Neamț din moment ce s-a stabilit, conform consemnării unui Pomelnic din 1827, ca în fiecare an să i se dea din veniturile ctitoriei lui Ștefan cel Mare câte 50 de lei. De altfel și transferarea vechiului iconostas de la "Sf. Ioan" la Sărata constituia un fapt semnificativ, exprimând anumite raporturi de subordonare și întrajutorare între cele două așezăminte religioase.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități