Home page
   M-rea Sihăstria
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Sihăstria

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Sihăstria

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 3 Pagina următoare

PATRIMONIUL MĂNĂSTIRII SIHĂSTRIA

Sf. Arhanghel MihailSf. Arhanghel GavriilLa nivelul artistic al sculpturilor din Paraclis se ridică însă și pictura interioară executată aici de Irineu Protcencu, stabilit la Mănăstirea Sihăstria în 1947, un mare artist, din păcate prea puțin cunoscut. El a pictat în 1947 cele 54 de icoane din catapeteasmă, iar în anii 1949-1953 (moare la 20 august 1953 în vârstă de 65 de ani) execută excepționalele scene și portrete care împodobesc naosul și pronaosul. Întreaga desfășurare a picturii, în care se îmbină elemente renascentiste și bizantine, poartă amprenta personalității sale, remarcându-se prin acuratețe tehnică, printr-o vibrantă îmbinare a culorilor și certă originalitate. Cina cea de taină din catapeteasmă, Intrarea în Ierusalim și Înălțarea la cer din naos, Nașterea Domnului și Predica de pe munte de la baza turlei, Sfânta Treime care acoperă calota pronaosului și chiar Vindecarea bolnavilor care a rămas neterminată pe peretele vestic, dau măsura unui talent în plină maturitate, deseori străluminat prin fulgerări de geniu. Se poate afirma - pe bună dreptate - că din punct de vedere stilistic și valoric, pictura lui Irineu Protcencu se constituie ca o punte de legătură între ceea ce au realizat Nicolae Grigorescu la Agapia și Nicolae Tonitza la Durău.

Icoane de I. ProtcencoVechiul tezaur al mănăstirii fiind ascuns și pierdut în 1821, explică de ce colecția actuală cuprinde puține obiecte de artă feudală. Multe dintre vasele liturgice, cădelnițele și candelele de argint datează din jurul anului 1830. Astfel, putem aminti un potir de argint compus din trei piese, datat din 1825, sau un chivot mai mic, tot din argint, donat în 1856 de către vornicul Iordache Miclescu și care întregesc patrimoniul de obiecte de preț. Lista mai cuprinde printre altele și două cățui cu icoana hramului încrustrată și două cădelnițe din 1825, toate de argint. La ele se adaugă un chivot de plumb ce provine din secolul al XVII-lea.

O icoană ce reprezintă Maica Domnului cu Pruncul, datată în veacul al XVII-lea, se pare că a folosit primei obști monahale ce s-a statornicit la Sihăstria, iar o alta lucrată de Porfirii i zugrav în 1797 și îmbrăcată în argint, se remarcă în primul rând prin opulența ferecăturii, realizată într-o manieră ce se va generaliza în veacul următor. Pe lângă acestea mai poate fi amintită încă o icoană, Maica Domnului Împărăteasă, sculptată și pictată în secolul al XVIII-lea.

În biblioteca mănăstirii, care cuprinde peste o mie de volume, s-au păstrat și unele vechi tipărituri din secolele XVII și XVIII, printre care Îndreptarea legii apărută la Târgoviște în 1743, Biblia de la Blaj din 1795, o Evanghelie tipărită la Râmnicu Vâlcea în 1746, un Penticostar tipărit în 1743 la București și altele. Dincolo de vechimea și valoarea lor literară, aceste cărți demonstrează existența unor permanente schimburi culturale între cele trei țări românești, și care au contribuit decisiv la realizarea unității de limbă și conștiință a poporului nostru. Se mai păstrează, de asemenea, un mare număr de cărți apărute în secolul trecut la Mănăstirea Neamț, lucru explicabil dacă avem în vedere că din 1779 schitul de la Sihăstria s-a aflat sub ascultarea acestui străvechi și important centru monastic al Moldovei.

Icoana Măicii DomnuluiMântuitorul Iisus HristosPatrimoniul cultural-artistic al Mănăstirii Sihăstria este fericit întregit de mai multe lucrări ale pictorului-călugăr Irineu Protcencu. Dintre cele 50 de icoane pe care acesta le-a zugrăvit pe lemn sau pe pânză este greu să detașezi pe cele mai reușite, toate dovedind - o dată în plus - surprinzătoarea pricepere a autorului în dozarea și îmbinarea culorilor, în reliefarea detaliilor și, mai ales, în caracterizarea psihologică a fiecărui personaj. Icoane ca Ecce homo - prelucrată după Tizian, Ispitirea lui Iisus sau Sfântul Gheorghe sunt pe deplin edificatoare în ceea ce privește arta portretistică a autorului și capacitatea sa de a insufla viață și sentimente creațiilor sale. Dar lucrarea în care-și dau întâlnire toate virtuțile creatoare ale acestui mare artist rămâne - fără îndoială - Tânguirea Maicii Domnului, un admirabil portret în care culoarea vibrează sub tensiunea unor puternice sentimente de durere, încredere și speranță, bine gradate și mai ales bine conjugate în expresivitatea chipului de Madonă.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 3 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități